____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот в м.„Садината”

О Б Я В А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на следният  общински имот:

Поземлен имот с идентификатор № 47714.15.278, с НТП – друга селскостопанска територия с площ от 0,558 дка.,съгласно КККР на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК  в м.„Садината”, актуван с АЧОС № 4075/30.01.2020г. с административен адрес гр.Мездра, м. „Садината” с начална тръжна цена в размер на 1600,00 лева (без ДДС) и депозит в размер на 160,00 лева;

  Депозитите за участие в търга  се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500,  BICSTSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
 Търгът ще се проведе на 14.12.2021 г. от 9:30 часа в Община Мездра,гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 21.12.2021 г. в същия час, на същото място.
 Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
 
 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/