Обявление на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на Частично изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ЧИПУП – ПРЗ) за кв.64, кв.65 и кв.66 по плана на гр. Мездра

Обявление-Реш.387

ПУП