ОБЯВЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на част от самостоятелен обект – УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ, находящ се в сградата на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Иван Вазов”
град Мездра, общ. Мездра, ул. “Георги Димитров” № 32, тел.,
факс 0910 /92325,0910/92458

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание   Договор от 26. 07. 2011 г., вписан в СлВппри РС – Мездра на 27. 07. 2011 г. (Акт за общинска собственост№ 443/ 11. 01. 2005 г., вписан в СлВп при РС – Мездра на 07. 12. 2005 г.) , във вр. с чл. 15, чл. 16 и чл. 54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Мездра (НРПУРОИ) ДИРЕКТОРЪТ на СОУ “ИВАН ВАЗОВ”, град МЕЗДРАПенка Симеонова Данова ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на част от самостоятелен обект – УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ, находящ се в сградата на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра, общ. Мездра, ул. “Георги Димитров” № 32, съставляващ едно помещение, на партера на сградата, с площ от 28 (двадесет и осем) кв.м., публична общинска собственост на Община – Мездра, предоставен на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра, общ. Мездра с ЕИК 000183060, за ползване и управление,при следните условия:

1. Описание на обекта: част от самостоятелен обект – УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ,находящ се в сградата на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра, общ. Мездра, ул. “Георги Димитров” № 32, съставляващ едно помещение, на партера на сградата, с площ от 28 (двадесет и осем) кв.м., публична общинска собственост на Община – Мездра, предоставен на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра, общ. Мездра с ЕИК 000183060 за ползване и управление.

2. Вид на търга: търгът да се проведе с тайно наддаване по реда на чл. 63 и следв. от НРПУРОИ.

3. Начална цена: 89 (осемдесет и деветлв. и шестдесет стотинки). Съгласно чл. 27, ал. 2от НРПУРОИдостигнатият размер на наема след проведена тръжнапроцедура се намалява с 10 % за всяко разкритоработномясто, свързано с дейността наотдаденият под наем имот, но не повечеот 50 % от общияразмер на наема.

4.Начин на плащане: достигнатата на търга наемна цена се заплаща ежемесечно,до 10-то число на месеца, за съответния месец, в брой на касата на СОУ “ИванВазов”, градМездра, срещу издаден счетоводен документ, в съответствие с приложения проект на наемен договор.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: търгът да се проведе на 22. 10. 2012 г. от 14,00 ч. в сградата на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра, общ. Мездра, ул. “Иван Вазов” № 32.

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената цена, която не може да е по-ниска от началната тръжна цена.

6. Ден, място и час на повторното провеждане на търга: когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 10. 11. 2012 г. от 14 ч. на същото място.

Когато на провеждания повторно търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената цена, която не може да е по-ниска от началната тръжна цена.

7. Депозит за участие: кандидатите за наематели внасят депозит, гарантиращ участието им, в размер на 20(двадесет) лв.Този депозит се връща на кандидати, които не са спечелили търга, а депозита на спечелилия търга кандидат се прихваща от задълженията му по договора. Ако кандидатът, спечелил търга, не подпише договор за наем, депозитът не се възстановява.

8. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване:тръжната документация може да се закупи от администрацията на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра, общ. Мездра, ул. “Иван Вазов” №32  всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч. от датата на обявата за провеждането му до 20.10.2012 г.на цена от 10 лв.,вносими в брой на касата на СОУ “Иван Вазов”, град Мездра;

9. Условия за оглед на обекта:оглед на обекта, който се отдава под наем, може да извърши само кандидат, закупил тръжна документация, всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч., след представяне на квитанция за платена цена на документацията. Кандидатите подписват декларация по образец за извършения оглед;

10. Краен срок за приемане на заявления за участие: кандидатите подават заявления по образец, ведно с необходимите документи до 16ч. на 20. 10. 2012 г.

 

За повече информация: тел. 0910/92325 и 0910/92458