Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №520/09.08.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ №040084, местност "Полето" в землището на с. Дърманци за промяна предназначението на земята за жилищни нужди.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215

от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.