____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №614/14.09.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на ПУП –

ПП в обхвата на ПИ №000001-урбанизирана територия на с. Царевец,  ПИ №000055, ПИ №№039016, 039019, 039020, 039021, 039022 и 039024, местност "Малиновец", ПИ №№000267, 136001, 136002 и 136005, местност "Трохала" в землището на с. Царевец за изместване на участък от въздушен електроповод "Царевец" 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Инсталация за производство на биогаз в  УПИ №136001в землището на с. Царевец.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/