____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №704/19.10.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на КПИИ във връзка с изграждане на Метан станция в обхвата на ПИ №012014, местност "Брусненски слог" на с. Брусен.

Заповедта може да се обжалва в

14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/