____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Търг с явно наддаване за продажба на три общински имоти в с. Горна Бешовица , община Мездра, кв.5 по плана на селото. Търгът ще се проведе на 12.01. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 19.01 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………………

/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/