____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот земя с площ от 950 кв.м ,представляващ УПИ IХ,пл.№ 1810,кв.110 в регулацията на гр.Мездра , ул. “ Ал.Стамболийски “ .
Търгът ще се проведе на 12.02. 2008 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 19.02 . 2008 г. в същия час и място. Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-а на общината ,тел.0910/ 9-26-77 , или 9-21-16 , вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/