Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №727/31.10.2012 год. на Кмета на Община Мездра е допуснато изработване на

проект за частично изменение на  Подробeн устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация (ПР) за УПИ V, пл.№144 в кв.39 по плана на с. Горна Бешовица, община Мездра.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.