____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в с. Люти брод , включващ земя с площ от 690 кв.м ,едноетажна сграда с частичен сутерен /бившо кметство /,склад и подобрения /ограда / – УПИ ХVIII -440 в кв.45 по плана на селото.
Търгът ще се проведе на 12.02. 2008 г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 19.02 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получават в стая № 104- А на общината , тел. 9-21-16,вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/