____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на :
1. общински недвижим имот “ Ресторант “, едноетажна сграда реализирана с отстъпено право на строеж с бруто застроена площ – 79,10 кв.м в УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра ;
2. 14 масивни павилиони ,реализирани с отстъпено право на строеж в в УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра , както следва :
1. Магазин №1 със ЗП 17,85 кв.м ;
2. Магазин №2 със ЗП 34,40 кв.м ;
3. Магазин №3 със ЗП 17,85 кв.м ;
4. Магазин №4 със ЗП 17,85 кв.м ;
5. Магазин №5 със ЗП 17,85 кв.м ;
6. Магазин №6 със ЗП 17,85 кв.м ;
7. Магазин №7 със ЗП 17,85 кв.м ;
8. Магазин №8 със ЗП 17,85 кв.м ;
9. Магазин №9 със ЗП 17,85 кв.м ;
10. Магазин №10 със ЗП 17,85 кв.м ;
11.Магазин №11 със ЗП 17,85 кв.м ;
12. Магазин №12 със ЗП 34,40 кв.м ;
13.Магазин №13 със ЗП 17,85 кв.м ;
14.Магазин №14 със ЗП 17,85 кв.м ;

Търгът ще се проведе на 26.02. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 04.03 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. 0910 / 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

….. ……………./ Ив.Аспарухов /
РС

https://www.livechatalternative.com/