____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение

Изх. № 16/06.02.08 год.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мездра, на основание чл.130 от Закона за устройство на територията, съобщава че със Заповед № 112 от 04.02.2008 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №000274 и ПИ№000275, местност „Прадището” в землището на с. Игнатица. Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27,стая 106. Заинтересуваните лица, могат да прегледат плана. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване /публикуване/ на съобщението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

https://www.livechatalternative.com/