____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Мездра, на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че с
РЕШЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 1/08.08.2012год.
на комисията по чл. 210, ал. 2 от ЗУТ, назначена със Заповед № 290/05.06.2012год. на Кмета на Община Мездра  е определена  пазарната цена за стойността на обезщетението, което следва да се изплати за правото на прокарване на отклонения от общи мрежи  на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „ Присъединяване на МВЕЦ „Поповица” с. Старо село, община Мездра към електрическата мрежа 20кV чрез свързване уредбата на ВЕЦ-а с уредбата на 20кV на ВЕЦ „ Струпец” за участъка от трасето на въздушната линия преминаващо през територията на Община Мездра и засягащо имоти собственост на физически лица и имоти общинска и държавна собственост както следва:
Обща сервитутна площ 13,462дка. при широчина на сервитута 7,00м. в т.ч.  5,00м. спрямо оста на електропровода ( страна за обслужване) и 2,50м. от другата страна на електропровода .

Кад. № на имота

Местност

Собственост

Площ на сервитута  (дка)

Стойност
на  вещно право  на преминаване в   лева

000021

Говненец

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

0.995

856.69

000026

 

Община Мездра

0.793

682.77

000035

 

Община Мездра

0.833

717.21

000040

 

Община Мездра

1.273

1096.05

000045

 

Държавна-МОСВ

0.511

439.97

000102

 

Община Мездра

0.023

19.80

000130

Женски брод

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

0.368

316.85

000216

 

Община Мездра

0.104

89.54

042033

Брега

Христо Ватов Мечкарски

0.058

49.94

042035

Брега

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

0.356

306.52

042054

Брега

МЗГ-Държавно лесничейство

2.383

2051.76

118029

Синьобръшки острог

Община Мездра

0.096

82.65

123001

Лъката

Иванка Димитрова Дойнова

0.101

86.96

123003

Лъката

Никола Стоянов Николов

0.101

86.96

123004

Лъката

Васил Ставров Наумов

0.251

216.11

123108

Лъката

Община Мездра

0.019

16.36

124001

Женски брод

“Елана-Фонд за земеделска земя” АДСИЦ

0.490

421.89

124021

Женски брод

“Искър 3 “ ЕООД

0.513

441.69

524003

Деянец

МЗГ Държавно лесничейство

0.160

137.76

524004

Деянец

МЗГ Държавно лесничейство

0.027

23.25

524001

Деянец

МЗГ Държавно лесничейство

1.429

1230.37

535002

Буров остров

МЗГ Държавно лесничейство

0.719

619.06

535004

Буров остров

МЗГ Държавно лесничейство

0.301

259.16

538002

Долапчийски остров

“Искър 3” ЕООД

0.004

3.44

538003

Деянец

“Искър 3” ЕООД

0.809

696.55

538004

Деянец

МЗГ Държавно лесничейство

0.614

528.65

540001

Деянец

Христо, Драгана, Стефан, Иван М-ски

0.131

112.79

Решението на комисията може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/