____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Мездра, на основание чл. 210, ал. 3от ЗУТ съобщава, че с
РЕШЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 1/08.08.2012год.
на комисията по чл. 210, ал. 2 от ЗУТ, назначена със Заповед № 290/05.06.2012год. на Кмета на Община Мездра  е определена  пазарната цена за стойността на обезщетението, което следва да се изплати за правото на прокарване на отклонения от общи мрежи на техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Присъединяване на МВЕЦ „Струпец” с.Старо село, община Мездра към електрическата мрежа 20кV чрез свързване уредбата на ВЕЦ-а с уредбата на 20кV на ВЕЦ „Долна Бешовица”за участъка от трасето на въздушната линия преминаващо през територията на Община Мездра и засягащо имоти собственост на физически лица и имоти общинска и държавна собственост както следва:
Обща сервитутна площ 13,510дка. при широчина на сервитута 7,00м. в т.ч.  5,00м. спрямо оста на електропровода ( страна за обслужване) и 2,50м. от другата страна на електропровода .

Кад. № на имота

Местност

Собственост

Площ на сервитута  (дка)

Стойност
на  вещното право на преминаване в   лева

000035

 

Община Мездра

1.075

925.60

000057

Женски брод

Димитър Стефанов Йоловски

0.018

15.50

000058

Женски брод

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

0.179

154.12

000187

Равнището

МЗГ-Държавно лесничейство

0.383

329.76

000208

Игнатов дол

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

0.351

302.21

000215

Тържище

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

0.908

781.79

000238

Женски брод

Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – общинска

2.331

2006.99

121060

Равнище

Държавен поземлен фонд

0.135

116.23

121062

Равнище

Христо Христов Попов, Петкана Лалова

0.057

49.08

121084

Мъртвицата

“Тошел-92”ЕООД

0.630

542.43

121085

Мъртвицата

Васил Василев Сирашки

0.019

16.36

121107

Мъртвицата

Венцислав Стойчев Стойчев

0.092

79.21

121123

Мъртвицата

Никола Стефанов Танчовски

0.325

279.83

121180

Равнище

Стефан Стефанов Николов

0.820

706.02

121190

Равнище

“Тошел-92”ЕООД

0.262

225.58

121214

Тържище

Драгана Христова Ватова

0.024

20.66

121216

Тържище

Община Мездра

0.019

16.36

121217

Тържище

Община Мездра

0.065

55.96

525017

Деянец

МЗГ-Държавно лесничейство

1.103

949.68

525020

Деянец

МЗГ-Държавно лесничейство

3.885

3344.98

525023

Деянец

МЗГ-Държавно лесничейство

0.219

188.56

528004

Деянец

МЗГ-Държавно лесничейство

0.610

525.21

Решението на комисията може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/