____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение

Изх. № 20/13.02.08 год.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мездра, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за ВЛ 20kV за захранване на ферма за култивирани гъби в №016061, местност „Боганица” в землището на с. Моравица. Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106. Заинтересуваните лица, собственици на имоти № 130067 и № 130070 могат да прегледат плана. Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на обявяване на съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

Публикувано на 15.02.08 год.

https://www.livechatalternative.com/