____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мездра, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за електропровод и мачтов трансформаторен пост за захранване на Кариера за скално облицовъчни материали в обхват ПИ №020004 и ПИ 020014 в землището на с. Г. Кремена. Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106. Заинтересуваните лица, могат да прегледат плана. Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на обявяване на съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

Публикувано на 15.02.08 год.

https://www.livechatalternative.com/