____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот представляващ УПИ IХ в кв.101-Б по плана на гр.Мездра с площ от 528 кв.м . Търгът ще се проведе на 08.04. 2008 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 15.04 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-а на общината ,тел.0910/ 9-26-77 , или 9-21-16 , вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /