____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №000466, местност „Церако” в землището на с. Игнатица.
Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти №000472 – на н-ци на Цено Лалчев Минов, ПИ №000465 на Симеон Тодоров Симеонов и ПИ №000467 на н-ци на Трифон Иванов Луканов могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация – гр. Мездра.
11.03.2008 год.

https://www.livechatalternative.com/