____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.128 ал.1 /ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./

На основание чл.128 ал.1 /ДВ

бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./, съобщаваме, че със Заповед №831/10.12.2012 год. на кмета на Община Мездра е допълнена Заповед №491/03.08.2012 год. за допускане изработването на КПИИ при условията на чл.150 от ЗУТ с ПИ №015001 и ПИ №015088 в землището на с. Горна Кремена.

 

https://www.livechatalternative.com/