____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот представляващ УПИ VI в кв.101- В по плана на гр.Мездра, включващ земя с площ 2 980 кв.м и масивна сграда с БЗП от 660 кв.м .
Търгът ще се проведе на 13.05. 2008 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 20.05 . 2008 г. в същия час и място. Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-а на общината ,тел.0910/ 9-26-77 , или 9-21-16 , вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/