____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот № 069008 в землището на с. Руска Бяла,м.” Барата „ ,пета категория с площ от 3,600 дка, съгласно АОС № 194 /20.05.2003г.
Търгът ще се проведе на 13.05. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 20.05 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня ,предхождащ търга до 15.00 часа.
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. 0919 9-21-16 , вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС/РС

07.04.2008

https://www.livechatalternative.com/