____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.
с. Горна Кремена , община Мездра включващ земя – УПИ I-ви,пл.№ 98 в кв.34 с площ 5400 кв.м , училищна сграда със застроена площ от 400 кв.м . Търгът ще се проведе на 13.05 . 2008 г. от 11.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 20.05 . 2008 г. същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16 , вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………………

/ Ив. Аспарухов /
РС
15.04.2008

https://www.livechatalternative.com/