____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение до Н-ците на Любен Христов Илиев и Н-ците на Христо Илиев Вътков

изх.№1/02.01.2013 год.

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка чл.140, ал.3 и чл.131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена виза за проектиране за строеж: “Лекарски кабинет на един етаж в УПИ ХІ-430 в кв. 22 по плана на гр. Мездра с възложител Златина Георгиева Георгиева.

Скицата с виза, както и

приложенията към нея се намират в сградата на Общинската администрация, стая 105.

          Визата може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване /обявяване/ на съобщението пред Административен съд Враца, съгласно чл.215 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/