____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж  №91/07.12.2012г. за обект: „Вътрешно преустройство на съществуващ гараж №3 и складово помещение в първи етаж на четириетажна жилищна сграда за козметичен салон” в УПИ VІ, пл.№1449 в кв.62 по плана на гр. Мездра, към което е приложено писмо с изх. В-2878/19.12.2012 г.

на РИОСВ-Враца.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в сградата на Общинската администрация, стая 105.

https://www.livechatalternative.com/