____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж  №93/11.12.2012г. за обект: „Преустройство на част от производствено хале за офис” в УПИ VІ №001115, местност „Острога” в землището на с. Дърманци,

към което е приложено писмо с изх. В-2886/21.12.2012 г. на РИОСВ-Враца.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в сградата на Общинската администрация, стая 105.

https://www.livechatalternative.com/