____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед

З А П О В Е Д

№ 424 / 12.05. 2008 година

На основание чл. 63 от Наредбата за РПУРОбИ и във връзка с издадени мои заповеди : № 289 / 07.04.2008г. ; № 290 /07.04.2008г. ; № 334 / 14.04.2008г. и №412 от 30.04.2008г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Обявените търгове с явно наддаване за продажба на общинските имоти , да се проведатат на следните нови дати , съгласно посочените по-горе заповеди, при същите условия и от същите тръжни комисии , както следва :
1.1. общински имот № 069008 в землището на с. Руска Бяла,м.” Барата „ ,пета категория с площ от 3,600 дка, съгласно АОС № 194 /20.05.2003г., с начална цена – 18 000 лева – на 27.05.2008г. от 10.00 часа ,първа дата и на 03.06.2008г. – втора дата .
1.2. имот представляващ УПИ VI в кв.101- В по плана на гр.Мездра, включващ земя с площ 2 980 кв.м и масивна сграда с БЗП от 660 кв.м находящ се на ул. “ Ал.Стамболийски “ ,съгласно АОС № 744/19.10.2007г. с начална тръжна цена – 174 800 лева – на 27.05.2008г. от 10.30 часа ,първа дата и на 03.06.2008г. – втора дата .
1.3. имот в с. Горна Кремена , община Мездра включващ земя – УПИ I-ви,пл.№98 в кв.34 с площ 5400 кв.м, училищна сграда с ЗП от 400 кв.м, тоалетна и подобрения, съгласно АОС № 788 от 07.04.2008г., с начална цена 101 200 лева – на 27.05.2008г. от 11.00 часа ,първа дата и на 03.06.2008г. – втора дата .
1.4. имот в с. Горна Бешовица , община включващ земя – УПИ I- ви,пл.№62 в кв.5 – 4 512 кв.м , двуетажна училищна сграда с БЗП от 598 кв.м, тоалетна и подобрения, съгласно АОС № 431 / 15.11.2004г., с начална цена 120 400 лева – 27.05.2008г. от 9.30 часа ,първа дата и на 03.06.2008г. – втора дата .
2. Заповедтта да се обяви в Информационния център , в сайта на общината и в кметствата – Р.Бяла, Г. Бешовица и Г. Кремена .
Препис от заповедта да се връчи на членовете на назначените тръжни комисии за изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

РС / Ив. Аспарухов /

12.05.2008

https://www.livechatalternative.com/