обяви за търг

<span style="font-size:14.0pt;font-family:A4p;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“> 
<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“>О Б Щ И Н А  Г Р А Д       М  Е  З  Д  Р  А

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU“> 

                          О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имоти две  незастроени жилищни парцели – УПИ I<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>V<span lang="RU" style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:RU“>-<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“>ти от 740 кв.м и УПИ ХIII от 750 кв.м в кв.1  по плана на с. Брусен.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Търгът ще се проведе на 05.02.2013г. от 11.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 12 .02.2013 година.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

РС

 

 

 

 

              О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU“> 

                                   О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот бивш  „ Дом за деца с душевни недъзи „ с. Кален включващ земя – 1800 кв.м , основна триетажна масивна сграда  и подобрения в парцел I<span lang="RU" style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:RU“>-<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“>ви ,пл.№ 54 в кв.5 по плана на с. Кален.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Търгът ще се проведе на 05.02.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 12 .02.2013 година.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>        Срок за представяне на документите за

участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

РС

 

<span style="font-size:16.0pt;font-family:A4p;mso-bidi-font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG“>