____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Царевец , община Мездра представляващ „ Битова сграда за животновъди „ , реализирана в кв.2,парцел I-ви по плана на с. Царевец , съгласно АОС № 755 / 06.12.2007г.
Търгът ще се проведе на 17.06. 2008 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 24.06 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………………

/ Ив. Аспарухов /
РС

16.05.2008

https://www.livechatalternative.com/