съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж  №1/07.01.2013г. за обект: „Пристройка, навес и приемна към дърводелски цех” в УПИ ХХІІІ, пл.№883 в кв.87 по плана на с. Долна Кремена, към което е приложено писмо с изх. В-2908/21.12.2012 г.

на РИОСВ-Враца.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в сградата на Общинската администрация, стая 105.