____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж  №2/07.01.2013г. за обект: „Вътрешно преустройство на съществуваща сладкарница в първи етаж на четириетажна жилищна сграда за аптека” в

УПИ VІ, пл.№1372, 1378 в кв.69 по плана на гр. Мездра, към което е приложено писмо с изх. В-2888/19.12.2012 г. на РИОСВ-Враца.

Разрешението за строеж и приложението към него се намират в сградата на Общинската администрация, стая 105.

https://www.livechatalternative.com/