____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на конкурс по оферти за продажба на общински имот № 012015 – земеделска земя в землището на с . Брусен , местност „ Брусненски слог „ с площ от 58,060 дка- за изграждане на производствена база за високотехнологично производство .
Конкурсът ще се проведе на 17.06.2008г. от 11.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 24 .06.2008 година
Срок за представяне на документите за участие : до 16.06.2008 за първата дата и до 23.06.2007 г.- за втората дата , до 15.00 часа .
Информация за конкурса и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , или на телефон : 9 – 20-16, вътр.112 .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

…………………… / Ив. Аспарухов /
РС
16.05.2008

https://www.livechatalternative.com/