ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщаваме Ви че, със Заповед N 295/09.04.2008 год. на кмета на Общината, е одобрен проект за План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №002379, местност „Церако” в землището на с. Игнатица.
Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27 етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица собственици на имоти №002382 на н-ци на Стоян Еротеев Стоянов, №002378 на н-ци на Никола Кръстев Йотов и №002381 на н-ци на Камен Иванов Томов в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.
10.04.2008 год.