____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинският съвет в Мездра заседава за последен път през тази година

MultiCorder1 - Intensity Shuttle 1 - 21 Декември 2021 - 02-02-55 .00_01_28_19.Still001

Общински съвет (ОбС) – Мездра прие мерки за изплащане на действително извършени разходи във връзка с Covid-19 и одобри разпределението на средствата за изпълнението им. Това решение бе взето на последната за тази година сесия на местния парламент. Мерките ще бъдат реализирани със средства в размер на 482 181 лв., предоставени като допълнителен трансфер по бюджета на Община Мездра от държавния бюджет с Постановление №326/ 12.10.2021 г. на Министерския съвет. 

Утвърдените мерки са: 

• Подпомагане на услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19“ чрез закупуване на транспортни средства с изградена хладилна система в товарния отсек. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства в размер на 43 000 лв. 

• Текущ ремонт на общите части на сградата на градската поликлиника, до които имат достъп болни от Covid-19. Мярката ще бъде реализирана със средства в размер на до 143 000 лв. 

• Подкрепа на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за справяне с пандемията. Мярката ще бъде изпълнена чрез предоставяне на лечебното заведение на капиталов трансфер в размер на 69 100 лв.

• Профилактика и превенция на Covid-19. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства в размер на 154 754 лв. 

• Субсидиране на пътнически превози по междуселищните автобусни линии. Целевите средства за изпълнението на тази мярка са в размер на 72 327 лв. 

DSC07936

По предложение на кмета Иван Аспарухов ОбС удължи с още една година мярката за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка пандемията от Covid-19. Решено бе превозвачите да заплащат данък върху таксиметровия превоз на пътници за 2022 г. в минималния годишен размер от 300 лв., а разликата до пълния размер на данъка, определен от ОбС, да бъде поискана от Община Мездра като компенсация от държавния бюджет. 

DSC07938

С друго свое решение ОбС актуализира минималната и максималната цена за таксиметров превоз на пътници на километър пробег за съответната тарифа на територията на община Мездра. 

Минималната цена за 1 км пробег се актуализира, както следва: 

• дневна тарифа – от 0.60 лв. на 0.79 лв. км/пробег, 

• нощна тарифа – от 0.70 лв. на 0.89 лв. км/пробег. 

Максимална цена на 1 км пробег: 

• Дневна тарифа – от 1.00 лв. на 1.30 лв. км/пробег, 

• Нощна тарифа – 1.10 лв. на 1.50 лв. км/пробег. 

DSC07939

Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра. С тази наредба се изменят или допълват такси, цени и административно-технически услуги по устройство на територията, икономическо развитие, стопански и социални дейности, услуги, предоставяни от ОбП „Чистота“ и услуги, предоставяни от Археологически комплекс „Калето“. 

Одобрени бяха План-сметките за 2022 г. на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания – в размер на 2 124 391 лв. 

Определена бе такса битови отпадъци за следващата година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти, измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб. и кофа от 110 л за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, както следва: 

• за 1 бр. „Бобър” с обем 1.1 куб. – 3 068.70 лв./ годишно; 

• за 1 бр. кофа от 110 л – 306.87 лв./ годишно. 

Приет бе Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. и определени начални тръжни цени при провеждане процедури за продажба на дървесина. 

ОбС предостави на Клуб по източни бойни изкуства „Лотос-М“ да ползва безвъзмездно за срок от 10 години недвижим имот в гр. Мездра – частна общинска собственост, на ул. „Янко Сакъзов“ №19, ет. 2. 

Кметът на общината получи картбланш да сключи договор с „Организация по оползотворяване на текстил и обувки“ АД – Габрово за въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от текстил и обувки. Съдовете за разделно събиране ще бъдат разположени на пл. „Македония“, на ул. „Пирин“/ ул. „Тракия“ и на ул. „Захари Стоянов“ (кв. 10). 

ОбС се разпореди с четири поземлени имота – частна общинска собственост, в землището на гр. Мездра и в селата Зверино, Брусен и Елисейна. 

Местният парламент прие доклада на временната комисия, създадена във връзка с жалба на граждани, живеещи в кв. „Лещака“ и на ул. „Първи май“, „Заводска“ и „Бъданец“, и възложи на кмета на общината контрола по изпълнение на препоръките в доклада. 

Кметът Иван Аспарухов отговори на питане от д-р Ивайло Тодоров – ръководител на групата общински съветници „Обединени вдясно“, във връзка с изпълнението на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца”, който се реализира в момента на територията на гр. Мездра от „ВиК“ ООД – Враца.