____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж  №3/14.01.2013г. за обект: „Масивен гараж" в УПИ І, пл.№4 в кв.1 по плана на с. Горна Кремена, към което е приложено писмо с изх. В-2892/20.12.2012 г. на РИОСВ-Враца.

Разрешението за строеж и приложението към него

се намират в сградата на Общинската администрация, стая 105.

https://www.livechatalternative.com/