____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление

Съобщаваме Ви че, със Заповед N 297/09.04.2008 год. на кмета на Общината, е одобрен проект за План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №001504, местност „Раплина” в землището на с. Игнатица.
Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27 етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите собственици на ПИ №001517 – н-ците на Христо Ценов Христов и МЗГ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административо – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.
10.04.2008 год.

https://www.livechatalternative.com/