____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започна данъчната кампания за 2022 г. в община Мездра

Mestni_Danatsi_Taksi 2022

Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2022 г. 

Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2022 г. са определени следните срокове за заплащане на: 

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: 

I вноска – до 30  юни, II вноска – до 31 октомври.

Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто. 

2. Данък върху превозните средства: 

I вноска – до 30  юни, II вноска – до 31 октомври. 

Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто. 

3. Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. 

Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността. 

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: 

за първото тримесечие – до 31 януари, 

за второто тримесечие – от 1 февруари до 30 април, 

за третото тримесечие – от 1 май до 31 юли, 

за четвъртото тримесечие – от 1 август до 31 октомври. 

Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто. 

4. Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози. 

Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини: 

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане: 

44 14 00 – патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 

44 21 00 – данък недвижими имоти, 

44 23 00 – данък моторни превозни средства, 

44 24 00 – такса битови отпадъци, 

44 28 00 – туристически данък.

на касите на Община Мездра в Център за информация и услуги на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство, 

• на касите на „Български пощи“, 

• в офисите на „Изипей“ (EasyPay), 

• в „Обединена българска банка“ (ОББ), 

• в Банка „ДСК“, 

• в Кметствата по населени места. 

Предстои да бъдат изпратени данъчните съобщения за 2022 г.