____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започна приемът на проекти в Националната кампания „Чиста околна среда - 2022 г.“

01__PUDOOS_Chista okolna sreda_Baner

За поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“. Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК). 

Средствата в кампанията на обща стойност до 3 500 000 лв. ще бъдат разпределени по следния начин: 

1. За проекти на общини и кметства – до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.; 

2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв. 

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ: https://www.moew.government.bg/bg/startira-kampaniyata-chista-okolna-sreda-2022/ 

02_Mezdra_Detska ploshtadka_Chista okolna sreda 2021

• Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1

• Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2 

• Декларация за липса на двойно финансиране

• Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите. 

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg 

Проектът, заедно с приложенията, задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл! 

Крайният срок за изпращане на проектите е:

• За училища, детски градини и ЦПЛР/ ОДК – 18.02.2022 г. 

• За общини и кметства – 04.03.2022 г. 

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2022 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.