обява за търг

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

 

О Б Я В Я В А :

 

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен от 25 кв.м за поставяне на преместваем павилион в с. Зверино ,ул. Н. Войновски- до пощата. Търгът ще се проведе на 19 .02 . 2013г. от 11.00 часа в Община Мездра –стая № 201. Втора дата – 26.02 . 2013г. в

същия час и място.

За допълнителна информация и закупуване на тръжната документация стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

/ Ив. Аспарухов /