____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Мездра прие отчета за дейността си през 2021 г.

_DSC8896

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2021 г. 

_DSC8904

„През отчетния период са разгледани 9 възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни лица, пише в отчета, изготвен от секретаря на комисията Силвия Петкова.  Всичките са образувани по преписки на Районна прокуратура – Мездра. Участниците в тях са 11 деца, от които две момичета.“ 

За сравнение: през 2020 г. също са разгледани 9 възпитателни дела, но с 12 малолетни или непълнолетни правонарушители, през 2019 г. броят на възпитателните дела е 17 с 21 правонарушители, а през 2018 г. – 26 с 39 правонарушители. 

_DSC8924

„Положителен резултат от превантивната работа на МКБППМН е и фактът, че през миналата година има извършени само две кражби, се отбелязва още в отчета. Другите противообществени прояви са една лека телесна повреда, два случая на управление на МПС без свидетелство за правоспособност и 4 случая на унищожаване и повреждане на чужда собственост или обществено имущество.“

През 2021 г. са консултирани 67 деца с асоциално поведение, 36 от които малолетни и 31 непълнолетни. Съгласно Методиката за оценка на риска от повторно извършване на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица са изготвени 285 карти за оценка на риска, спрямо 87 през 2020 г. и 83 през 2019 г. 

Обществените възпитатели са осъществили възпитателен надзор над 94 деца с наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), деца, предложени от директорите на училища в общината и на основание чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН. 

В комисията са постъпили 6 сигнала за деца, които са жертви или са в риск от насилие. Всички са разгледани, съставени са протоколи и са предприети съответните мерки от отдел „Закрила на детето“. 

_DSC8913

Реализирани са 10 превантивни програми на теми: „Лятно детско обучение“, „Интернет – риск или разум“, „Безопасно поведение на децата  у дома и на улицата като участници в пътното движение“, „Последици от престъпленията при непълнолетни лица, жп опасности и ЗБППМН“, „Антиагресия“, „Наркотиците  – животът е кратък, ти решаваш как да го живееш“, „Вредите от употребата на цигари, алкохол и наркотици“, „Трафик на хора… съвременна форма на робство“, „Превенция на противообществените прояви, жп опасности и ЗБППМН“ и „СПИН и болести, предавани по полов път“, в които са обхванати общо 1 071 малолетни и непълнолетни. 

Проведени са 5 анкетни проучвания с участието на общо 376 деца. Организиран е и един обучителен семинар на тема: „Работа с деца в риск и психотропни вещества“ с лектор Валентин Минков, социален и училищен психолог от Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен. 

Отчетът за дейността на комисията през 2021 г. предстои да бъде разгледан от Общинския съвет.