____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 011003, местност „Пясъка” в землището на с.Руска бяла.
Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.
15.05.2008 год.

https://www.livechatalternative.com/