____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен от 15 кв.м за поставяне на преместваем павилион за търговия , услуги в Мездра, ул. „Хр.Ботев” , съгласно приложена скица.
Търгът да се проведе на 17.06. 2008г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 24.06 . 2008г. в същия час и място.
За допълнителна информация и закупуване на тръжната документация – стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

/ Ив. Аспарухов /
29.05.2008

https://www.livechatalternative.com/