О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на общински имоти , временно стопанисвани от Община Мездра – земеделска земя в землището на с. Горна Кремена, местностите „Тихова глава „ и „ Брестака „
Търгът ще се проведе на 24.06. 2008г. от 10.00 часа в Община Мездра Втора дата – 01.07. 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………. / Ив. Аспарухов /