Обявление по чл.124б, ал.2 ЗУТ за ПП за електрозахранване на МВЕЦ "Надежда"

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

<span style="font-size:16.0pt;
font-family:"Century Gothic"“>О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;
font-family:"Century Gothic"“>2 <span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language:BG“>ЗУТ съобщава, че с Решение №279/31.01.2013 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на ПУППП за „Реконструкция, изместване и повдигане

на съществуващи стълбове от електропровод „Рашов дол” и подземна кабелна линия 20 кV и ЗРУ за присъединяване на МВЕЦ „Надежда” към електроразпределителната мрежа, засягащ следните имоти: ПИ №010007, ПИ<span

style="font-size:11.0pt;font-family:"Century Gothic";
mso-ansi-language:BG“> №037035, ПИ №038063, ПИ №038064, ПИ №038002,

ПИ №038048 в землището на с. Зверино и ПИ №000322, ПИ №000717, ПИ №000727, ПИ №000728, ПИ №000729, ПИ №000731, ПИ №000732, ПИ №000735, ПИ №000736, ПИ №000737, ПИ №001173, ПИ №001298, ПИ №101001 и ПИ №101002, в землището на с. Оселна.