____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление – Община Мездра

Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 599 от 25.06.2008 год. е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №011003, местност „Пясъка” в землището на с. Руска бяла.
Проекта се намира в Община Мездра на ул.. “Христо Ботев” N 27 етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл.215 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Община Мездра – Дирекция “ТСУ и ОбС” до Врачански Административен съд.
25.06.2008 год.

https://www.livechatalternative.com/