обява за търг

<span style="font-size:14.0pt;font-family:A4p;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“>             
<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“>О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имоти четири   незастроени жилищни парцели :  УПИ III-ти , УПИ V<span style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG“>ти ,УПИ V<span lang="EN-US" style="font-family:<br />
Arial“>I<span lang="EN-US" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“> –ти  и УПИ ХII<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG“>-ти  в кв.1  по плана на с. Брусен.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>         Търгът ще се проведе на 26.02.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 05 .03.2013 година<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU“>.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG“>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община

Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /