____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление – Община Мездра

№90/17.07.2008 год.
Община Мездра, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 777, кв.62 по плана на с. Зверино.
Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.
17.07.2008 год.

https://www.livechatalternative.com/