____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление – Община Мездра

№96/31.07.2008 год.
Община Мездра, Област Враца, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура представляващ подземен електропровод и БКТП – 400кVА за захранване на кариера за скално – облицовъчни материали в землището на с. Горна Бешовица с трасе засягащо поземлени имоти: № 000364, №000199, №000169, №000300, №167007, №000385, №000519, №000384, №172001 по КВС на с. Горна Бешовица и същ. път по плана на с. Г. Бешовица.
Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Искания, възражения и предложения по проекта се правят в едномесечен срок от обнародването в Дължавен вестник, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/