____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК

изх. № 7 дата 11.02.2022 год.
 
 
ДО
Собствениците на ПИ, с неизвестни адреси:
И.Т.П. – ПИ 35314.202.20, землището на с.Кален
Х.И.Д. – ПИ 35314.202.19, землището на с.Кален
И.П.П. – ПИ 35314.202.18, землището на с.Кален
В.С.В. – ПИ 35314.202.37, землището на с.Кален
М.П.П. – ПИ 35314.202.35, землището на с.Кален
Й.И.Г. – ПИ 35314.202.34 землището на с.Кален
Х.Н.В. – ПИ 35314.202.31, землището на с.Кален
Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК
 
 
 
 
                Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2, предл. трето, съобщава, че със Заповед №95/11.02.2022 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект заПодробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, попадаща в концесионната площ на Кариера за добив на скално -облицовъчни материали от находище „ Кремона”, участък „Кален” и участък „Кален-изток”, за имоти №35314.202.44, 35314.202.46, 35314.202.48, новопроектирани ПИ №35314.202.45, 35314.201.9, 35314.201.10, 35314.227.3, 35314.227.2, 35314.202.47, с обща площ 63053 кв.м.
            Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението по реда и условията на Закона за административното производство и чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ пред Врачански административен съд.
 
 
 
 
 
 
Изготвил съобщението: Диана Цветанова Павлова – гл. експерт “УТ, ТИ и ООС”         
 
                                                    
https://www.livechatalternative.com/