____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление – Община Мездра

№97/31.07.2008 год.
Община Мездра, Област Враца, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ №016080, местност «Под село» в землището на с. Брусен, община Мездра.
Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от получаване на обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/