Съобщение по чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПП за външно ел. захранване на находище Дионисо-2 в землището на с. Горна Кремена

Община Мездра, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №418 по протокол №31 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Мездра, одобрен Подробен план за устройство – Парцеларен план и ел. схема към него за Външно ел. захранване на ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво на територията на кариерата за скално-облицовъчни материали от намиращото се Дионисо-2 в землището на с. Горна Кремена засягащо следните ПИ от трасе и сервитут, както следва: ПИ №16256.15.1, ПИ №16256.15.11, ПИ №16256.15.12, ПИ №16256.15.68, ПИ №16256.15.69, ПИ №16256.15.69, ПИ №15.69. №15.69. №16256.15.69 ПИ №16256.15.87, ПИ №16256.15.90, ПИ №16256.15.94, ПИ №16256.15.128, ПИ №16256.15.129, ПИ №16256, 16256 на 16256Горна Кремена, съгласно текстовата и графична част на изработения проект.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, решението може да се обжалва по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от публикуването му в „Държавен вестник“.